evden eve nakliyat
Print

MIGRATIONS DANS L’ESPACE EUROPÉEN PENDANT LA CRISE ÉCONOMIQUE


pp2Prima edi?ie a ?colii Franco-Române de Metodologie în ?tiin?ele Sociale a avut loc în septembrie 2002 în Ia?i, la ini?iativa prof. univ. dr. Gheorghe Teodorescu (Universitatea "Al. I. Cuza") ?i prof. univ. dr. Nadji Rahmania (Université Lille 1). Manifestarea ?tiin?ific? organizat? de Facultatea de Filosofie a Universit??ii "Al. I. Cuza" ?i Faculté des Sciences Economiques et Sociales de Lille1 s-a bucurat de un real succes în mediile universitare ?i de cercetare din sfera ?tiin?elor socio-umane. Desf??urate sub înaltul patronaj al Institutului Social Român activit??ile ?colii au beneficiat de un suport moral ?i material deosebit din partea universit??ilor din Ia?i ?i Villeneuve d’Ascq, al prim?riilor celor dou? municipii, al Centrului Cultural Francez din Ia?i ?i, nu în ultimul rând, al Agen?iei Universitare a Francofoniei. Cadrul formal asigurat de Funda?ia Academic? AXIS, precum ?i experien?a practic? de cercetare a INSOMAR au completat argumentele reu?itei precedentelor nou? edi?ii. Larga participare na?ional? ?i interna?ional? constituie cea mai elocvent? confirmare a necesit??ii unui asemenea demers academic ce merit? continuat.

Comunic?rile prezentate începând cu prima edi?ie a acestei manifest?ri ?tiin?ifice au fost publicate în revista Caiete Sociologice (redactat? în limbile francez?, englez? ?i român?) –, un veritabil instrument teoretic ?i metodologic atât pentru studen?ii ?i cercet?torii participan?i cât ?i pentru mediile universitare ?i profesionale, în general.

 
Universitatea “AL. I. Cuza” Ia?i Université des Sciences et Technologies de Lille 1 Clerse UMF IASI Centrul Cultural Francez Ia?i Ambasada Frantei in Romania Asocia?ia Franco-Român? Villeneuve d’Ascq – Ia?i Funda?ia Academic? AXIS